• 19 maart 2018
  • 19:30 tot 21:30
  • Muziek
  • Oudeschoot
  • Tagong is fergees

Temajûn oer it libben en it wurk fan Fedde Schurer

De Wurkgroep Earetsjinst fan ‘e Protestantse Wykgemeente It Hearrenfean – Súd organisearret op moandei 19 maart 2018 in jûn oer it libben en it wurk fan Fedde Schurer. Presys op dy dei is it de fyftichste stjerdei fan Fedde Schurer. It programma foar dizze bysûndere jûn hat as tema : “…As in mosk yn it sân…” Dizze jûn sil hâlden wurde yn ‘e Sionstsjerke oan ‘e Marktwei 55 yn Âldskoat en begjint om 19.30 oere. De tagong foar dizze jûn is fergees. Mei lieten en fersen, mei bylden en teksten wolle wy in oersicht jaan fan it libben en it wurk fan dizze sa mearsidiche man.

Meiwurking oan dizze jûn sil ferliend wurde troch It Kwartettekoar ûnder lieding fan Hindrik van der Meer. Fierder sil de hear Hans Broekhuizen, wethâlder fan Kulturele Saken fan ‘e gemeente It Hearrenfean dizze jûn iepenje.

De Werkgroep Eredienst van de Protestantse Wijkgemeente Heerenveen – Zuid organiseert op maandag 19 maart 2018 een avond over het leven en het werk van Fedde Schurer. Precies op die dag is het de vijftigste sterfdag van Fedde Schurer. Het programma voor deze bijzondere avond heeft als thema : “…As in mosk yn it sân…”

Incl. koffie/thee. By de útgong kinne jo in frijwillige bydrage jaan foar de ûnkosten.

JO BINNE TIGE WOLKOM! / Van harte welkom!