Yn it sintrum fan it Hearrenfean fine jo noflike winkels, restaurants mei sfear, in bioskoop en it prachtige Posthuisteäter.

En der boppe-op echte skiednis lyk as de Crackstate, no it gemeentehûs, en Museum Heerenveen mei dêryn opnommen de Domela Nieuwenhuissamling.

It hiele jier troch is der wat te dwaan, lykas it lêste wykein fan juny it muzykbarren “Night of the Koemarkt” en yn desimber de tradisjonele Krystmerk.